Постоянна комисия по бюджет и финанси
Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“) – председател
Мартин Иванов Трухчев (ПП „ГЕРБ“) – член
Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“) – член
Сашо Петков Топалов (ПП „БСП“) – член
Снежана Стефанова Капинчева (ПП „БСП“) – член

Постоянна комисия по устройство на територията
Пенка Пенкова Цочева (ПП „ГЕРБ“) – председател
Мартин Иванов Трухчев (ПП „ГЕРБ“) – член
Милко Здравков Моллов (ПП „БСП“) – член
Лазар Николов Костов (ПП „БСП“) – член
Феим Хасанов Ембиев (ПП „ДПС“) – член

Постоянна комисия по местно самоуправление
д-р Стела Петрова Горбанова-Василева (ПП „ГЕРБ“) – председател
Богдана Симеонова Пеева (ПП „ГЕРБ“) – член
Сашо Петков Топалов (ПП „БСП“) – член
Анастасия Петкова Тонева-Пеева (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член

Постоянна комисия по общинска собственост
Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“) – председател
Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“) – член
Пенка Пенкова Цочева (ПП „ГЕРБ“) – член
Милко Здравков Моллов (ПП „БСП“) – член
Снежана Стефанова Капинчева (ПП „БСП“) – член

Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания
Богдана Симеонова Пеева (ПП „ГЕРБ“) – председател
Виолета Стефанова Садинова (ПП „ГЕРБ“) – член
д-р Магдалена Николова Илиева-Гайдарова(ПП „ГЕРБ“) – член
Анастасия Петкова Тонева-Пеева (ПП „БСП“) – член
Феим Хасанов Ембиев (ПП „ДПС“) – член

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
д-р Магдалена Николова Илиева-Гайдарова(ПП „ГЕРБ“) – председател
д-р Стела Петрова Горбанова-Василева (ПП „ГЕРБ“) – член
Виолета Стефанова Садинова (ПП „ГЕРБ“) – член
Лазар Николов Костов (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член