Решение № 156 / 27.12.2018 г. относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение

Решение № 155 / 27.12.2018 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на община Елена (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 154 / 13.12.2018 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК Йовковци ООД гр. Велико Търново, насрочено за 21.12.2018 г.

Решение № 153 / 13.12.2018 г. относно приемане на план – сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и в поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 152 / 13.12.2018 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма на капиталовите разходи за 2018 година (изтегли приложение № 1)

Решение № 151 / 29.11.2018 г. относно отстраняване на явна техническа грешка за обекти публична общинска собственост – път между урбанизирана територия ул.“Долни Чукани“ – вилна зона „Местност Черешките“ и водосборно дере, граничещо с югозападната граница на околовръстен полигон

Решение № 150 / 29.11.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20кV

Решение № 149 / 29.11.2018 г.относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на новообразуван имот пл. № 236 по плана на с. Палици, за определяне на ново конкретно предназначение – „За търговска и складова дейност“

Решение № 148 / 29.11.2018 г. относно одобряване и приемане на инвестициите на територията на община Елена, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Велико Търново

Решение № 147 / 29.11.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 146 / 29.11.2018 г. относно съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена

Решение № 145 / 29.11.2018 г.относно допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година и даване на съгласие за придобиване право на собственост чрез замяна с равностоен имот частна общинска собственост

Решение № 144 / 29.11.2018 г. относно определяне съдържанието на изявлението на представителя на общината В Общото събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по отношение освобождаване на досегашния и избор на нов управител на дружеството

Решение № 143 / 29.11.2018 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за Водено общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ община Елена и Златарица“, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Решение № 142 / 29.11.2018 г. относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Елена (изтегли правила)

Решение № 141 / 29.11.2018 г. относно промяна наименованието на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, избрана с Решение № 9 от 26.11.2015 година на Общински съвет – Елена

Решение № 140 / 29.11.2018 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма на капиталовите разходи за 2018 година (изтегли приложение)

Решение № 139 / 06.11.2018 г. относно приемане от Общински съвет- Елена на обръщение в подкрепа филиалът на „УниКредит Булбанк“ АД гр. Елена.

Решение № 138 / 06.11.2018 г. относно одобряване на постигнатите ценови параметри при участието на Община Елена в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново.

Решение № 137 / 25.10.2018 г. относно даване на съгласие за участие на община Елена с наддавателни предложения в търг с тайно наддаване, обявен от ТД на НАП Велико Търново.

Решение № 136 / 25.10.2018 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект № 04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на Средищно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“. (изтегли приложение)

Решение № 135 / 25.10.2018 г. относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение.

Решение № 134 / 25.10.2018 г. относно определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските жилища.

Решение № 133 / 25.10.2018 г. относно съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена.

Решение № 132 / 25.10.2018 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за третото тримесечие на 2018 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 131 / 27.09.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 27190.209.22 по КККР гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За производствени, търговски и складови дейности“

Решение № 130 / 27.09.2018 г. относно отмяна на Решение № 118/30.08.2018 г. на Общински съвет Елена и приемане на ново решение за откриване на процедура – търг с явно наддаване за продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 129 / 27.09.2018 г. относно прекратяване на собственост върху имот – честна общинска собственост (баня в с. Илаков рът) между община Елена и „Районна потребителна кооперация – гр. Елена“ чрез продажба на общинския дял от имота

Решение № 128 / 27.09.2018 г. относно участие на община Елена в процедурата по учредяване и членство в Организацията за управление на Старопланински туристически район

Решение № 127 / 27.09.2018 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 126 / 27.09.2018 г. относно одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2019 – 2021 г. (втори етап) (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 125 / 13.09.2018 г.формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2018 / 2019 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 124 / 13.09.2018 г. относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2018 / 2019 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 123 / 13.09.2018 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон“ (изтегли програма)

Решение № 122 / 30.08.2018 г. относно предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ахмед Хасанов Хасанов, пострадал от пожар на 27.07.2018 г.

Решение № 121 / 30.08.2018 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация за създаване на тупиков път от имоти в кадастрален район 103 (местност „Чугорила“) по КККР на гр. Елена

Решение № 120 / 30.08.2018 г. относно включване на имот № 48057.17.61 по КККР на с. Мийковци в околовръстния полигон и обединяването му с имот № 48057.501.161 по КККР на с. Мийковци

Решение № 119 / 30.08.2018 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 118 / 30.08.2018 г. относно откриване на процедура – търг с явно наддаване за продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 117 / 30.08.2018 г. относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена в него сграда

Решение № 116 / 30.08.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост на Агенция за социално подпомагане – гр. София, за нуждите на Дирекция за социално подпомагане – гр. Елена

Решение № 115 / 30.08.2018 г. относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост в полза на държавата (изтегли приложение)

Решение № 114 / 30.08.2018 г. предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.

Решение № 113 / 30.08.2018 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Детска градина „Радост“ – гр. Елена в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.

Решение № 112 / 30.08.2018 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.

Решение № 111 / 30.08.2018 г. относно становище по разпореждане на Окръжен съд – Велико Търново от 30.07.2018г. във връзка с процедурата по несъстоятелност на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Д. Моллов – Елена“ ЕООД (в несъстоятелност)

Решение № 110 / 30.08.2018 г. относно даване на съгласие за обезпечаване на задълженията на „Елена Автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП – Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим имот собственост на дружеството

Решение № 109 / 30.08.2018 г. относно приемане на План за действие за общинските концесии в община Елена (изтегли план)

Решение № 108 / 30.08.2018 г. относно отмяна на действащ и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли правилник)

Решение № 107 / 30.08.2018 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 106 / 30.08.2018 г. относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средствата от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2018 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 4-продължение, приложение № 5, приложение № 6)

Решение № 105 / 26.07.2018 г. относно отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Стоян Иванов Чомпов, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ

Решение № 104 / 26.07.2018 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто тримесечие на 2018 година

Решение № 103 / 26.07.2018 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено на 9 август 2018 г.

Решение № 102 / 26.07.2018 г. относно актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Решение № 101 / 26.07.2018 г. относно даване съгласие за увеличаване щатната численост в Музей на Възраждането с една щатна бройка

Решение № 100 / 26.07.2018 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Решение № 99 / 26.07.2018 г.относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. (изтегли отчет)

Решение № 98 / 26.07.2018 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение за продаде на лица, определени в закон“ (изтегли програма)

Решение № 97 / 26.07.2018 г. относно изменение в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища (изтегли наредба)

Решение № 96 / 26.07.2018 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 95 / 26.07.2018 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на община Елена (изтегли приложение № 1)

Решение № 94 / 26.07.2018 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за второто тримесечие на 2018 г. (изтегли приложение № 1,приложение № 2, приложение № 2-1,приложение № 2-2, приложение № 2-3 )

Решение № 93 / 28.06.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 68429.86.110 по КККР (имот № 086110 по КВС) с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 92 / 28.06.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.84 по КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.62 и 32593.62.105 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение – „За рекреационни дейности“

Решение № 91 / 28.06.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.83 по КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.68 и 32593.62.69 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение – „За рекреационни дейности“

Решение № 90 / 28.06.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 32593.62.81 с. Илаков рът (имот № 062081 по КВС), за преотреждане на имота от „За ниско свободно жилищно застрояване“ в „За рекреационни дейности“

Решение № 89 / 28.06.2018 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – изграждане на кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ и ЕП „Град запад“ 20 кV

Решение № 88 / 28.06.2018 г.относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

Решение № 87 / 28.06.2018 г. относно обявяване на имот (Земеделска земя под бивше водостопанско съоръжение), находящ се в землището на гр. Елена, за частна общинска собственост

Решение № 86 / 28.06.2018 г. относно обявяване на имот (спортна база – с. Майско) за публична общинска собственост

Решение № 85 / 28.06.2018 г. относно откриване на процедура – търг с явно наддаване за продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 84 / 28.06.2018 г.относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот и частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 83 / 28.06.2018 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 – 7.006 Улици – „Строителство, реконструкция и / или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020)

Решение № 82 / 28.06.2018 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 – 7.006 Площи – „Изграждане и или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020)

Решение № 81 / 28.06.2018 г. относно именуване на улица между о.т. 160 и о.т. 162 по плана на гр. Елена

Решение № 80 / 28.06.2018 г. относно отписване от счетоводния баланс на Община Елена на просрочени, погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани такси за ползване на детски градини на обща стойност 3 861.61 лв. (изтегли приложение)

Решение № 79 / 28.06.2018 г.относно поемане на задължение и даване на съгласие за подписване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (изтегли приложение)

Решение № 78 / 28.06.2018 г. относно изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли Наредба, приложение № 8)

Решение № 77 / 28.06.2018 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2017 г., отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2017 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 2017 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 4, приложение № 4 – продължение, приложение № 5, приложение № 17, Протокол Обществено обсъждане)

Решение № 76 / 14.06.2018 г. относно промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена

Решение № 75 / 14.06.2018 г. относно отмяна на Решение № 49/26.04.2018 г. на Общински съвет е Елена и даване на съгласие за сключване на договор за финансиране на проект по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020 г. и одобряване на гаранция за неговата устойчивост

Решение № 74 / 31.05.2018 г. относно даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД.

Решение № 73 / 31.05.2018 г. относно частично изменение на действащия Регулационен план на с. Руховци – План за улична регулация и корекция на строителната граница на селото

Решение № 72 / 31.05.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с проектен № 68429.18.228 (образуван от делба на имот № 68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване.

Решение № 71 / 31.05.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод за захранване на имот с проектен № 098009 по КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с. Блъсковци

Решение № 70 / 31.05.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – кабелно ел. захранване 20кV на трафопост в имот с проектен № 098010 (част от имот № 04460.98.8 по КККР) и въздушна линия 1 кV за захранване на имот № 098005, с НТП „Овцеферма“ по КВС (имот № 04460.98.5 по КККР) на землище с. Блъсковци.

Решение № 69 / 31.05.2018 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на редовно Общо събрание на акционерите

Решение № 68 / 31.05.2018 г. относно промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена.

Решение № 67 / 31.05.2018 г. относно съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ кредит за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на условията за същия.

Решение № 66 / 31.05.2018 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „Хоспис-Елена“ООД

Решение № 65 / 31.05.2018 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „Еленски балкан“ ООД

Решение № 64 / 31.05.2018 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „Елена автотранспорт“ ЕООД

Решение № 63 / 31.05.2018 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „Буковец“ ЕООД

Решение № 62 / 31.05.2018 г.относно изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 61 / 31.05.2018 г. относно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 60 / 10.05.2018 г. относно удостояване на Виктория Костадинова Славчева с едностранен плакет

Решение № 59 / 10.05.2018 г. относно удостояване на проф. Христо Николов Кожухаров със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 58 / 10.05.2018 г. относно удостояване на Любомир Петров Петков-Пашов със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 57 / 26.04.2018 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет – Елена за първото тримесечие на 2018 година.

Решение № 56 / 26.04.2018 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2018 година.

Решение № 55 / 26.04.2018 г. относно одобряване на Специализиран подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с проектен № 108098 (с НТП „Сметище) по КВС на землище гр. Елена.

Решение № 54 / 26.04.2018 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 15 май 2018 г.

Решение № 53 / 26.04.2018 г. относно предаване на новоизграден актив „Изграждане канал по улица „Велчова Завера“ от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена“ и „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена“ за управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Решение № 52 / 26.04.2018 г. относно откриване на процедура по преобразуване на Основно училище „Отец Паисий“ с. Майско в Обединено училище „Отец Паисий“ с. Майско

Решение № 51 / 26.04.2018 г. относно откриване на процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 50 / 26.04.2018 г. относно откриване на процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 49 / 26.04.2018 г. относно предложение за даване на съгласие от Общински съвет Елена за сключване на договор за финансиране Проект по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 -2020 г. и одобряване на гаранция за неговата устойчивост

Решение № 48 / 26.04.2018 г. относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2017 г. (изтегли доклади)

Решение № 47 / 26.04.2018 г. относно Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2018 г. (изтегли план)

Решение № 46 / 26.04.2018 г. относно приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2018 – 2020 г. (изтегли план, план с приоритети)

Решение № 45 / 26.04.2018 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2019 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. (изтегли план)

Решение № 44 / 26.04.2018 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2018 г. (изтегли програма)

Решение № 43 / 26.04.2018 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2018 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1,приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 42 / 29.03.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 68429.18.133 по КККР на с. Средни колиби, община Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 41 / 29.03.2018 г. относно включване на имот № 06896.12.56 по КККР на с. Буйновци в околовръстен полигон и обединяване с имот № 10522.513.3 по КККР на с. Велковци

Решение № 40 / 29.03.2018 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 117/31.08.2017 г. на Общински съвет Елена.

Решение № 39 / 29.03.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, за нуждите на Регионална здравна инспекция – Елена

Решение № 38 / 29.03.2018 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската 2017 – 2018 година.

Решение № 37 / 29.03.2018 г. относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2018 г. (изтегли годишен-план, годишен-план)

Решение № 36 / 29.03.2018 г. относно одобряване на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Елена. (изтегли система)

Решение № 35 / 29.03.2018 г. относно даване на съгласие за разкриване на две щатни бройки за срок от шест месеца в дейност „Лични асистенти“, финансирана с местни приходи, за гарантиране устойчивостта на проект „Община Елена – с грижа и подкрепа за недвижим живот“.

Решение № 34 / 29.03.2018 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 33 / 29.03.2018 г. относно откриване на процедура – търг с явно наддаване за продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 32 / 29.03.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост (баня в с. Константин), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 31 / 29.03.2018 г. относно приемане на отчет за дейността на Домашен социален патронаж – гр. Елена за 2017 г.

Решение № 30 / 29.03.2018 г. относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014 – 2020) с Общински план на дейностите за община Елена през 2017 г. (изтегли отчет)

Решение № 29 / 29.03.2018 г. относно изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. (изтегли правилник)

Решение № 28 / 29.03.2018 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 27 / 29.03.2018 г. относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2019-2021 г. (първи етап). (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 26 / 22.02.2018 г. относно актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Решение № 25 / 22.02.2018 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 27 февруари 2018 г.

Решение № 24 / 22.02.2018 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017 – 2018 година

Решение № 23 / 22.02.2018 г. относно приемане на годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли Годишен-план, приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 22 / 22.02.2018 г. относно приемане на програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2018 г. (изтегли програма)

Решение № 21 / 22.02.2018 г. относно изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ (изтегли Наредба)

Решение № 20 / 25.01.2018 г. относно приемане на Общински план за младежта за 2018 година (изтегли план)

Решение № 19 / 25.01.2018 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена

Решение № 18 / 25.01.2018 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет

Решение № 17 / 25.01.2018 относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2017 година

Решение № 16 / 25.01.2018 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2017 година

Решение № 15 / 25.01.2018 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто полугодие на 2017 година

Решение № 14 / 25.01.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План застрояване на имот № 051100 по КВС на землище с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 13 / 25.01.2018 г. относно приемане на Програма за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година (изтегли програма)

Решение № 12 / 25.01.2018 г. относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 година (изтегли отчет)

Решение № 11 / 25.01.2018 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 10 / 25.01.2018 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. (изтегли отчет)

Решение № 9 / 25.01.2018 г. относно изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (изтегли наредба )

Решение № 8 / 25.01.2018 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена

Решение № 7 / 25.01.2018 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз (изтегли приложение № 1, приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, прогноза 2017, акт.2018, протокол публично обсъждане)

Решение № 6 / 25.01.2018 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2018 г. (изтегли спортен календар)

Решение № 5 / 25.01.2018 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2018 г. (изтегли културен календар, приложение чествания, приложение сборове)

Решение № 4 / 25.01.2018 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018 г. (изтегли програма)

Решение № 3 / 25.01.2018 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление (изтегли приложение-отчет)

Решение № 2 / 25.01.2018 г. относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2017 г. (изтегли приложение, приложение)

Решение № 1 / 25.01.2018 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)