Решение № 166 / 28.12.2017 г. относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение

Решение № 165 / 28.12.2017 г. относно удостояване на Недялко Асенов Йорданов с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“

Решение № 164 / 28.12.2017 г. относно определяне на представител на община Елена в комисията за изработване на Областна здравна карта

Решение № 163 / 28.12.2017 г. относно изменение в Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли приложение № 6)

Решение № 162 / 28.12.2017 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 161 / 14.12.2017 г. относно предоставяне, под формата на заем, на средства по бюджетите на СУ „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена и НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена за покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2016/2017 г.

Решение № 160 / 14.12.2017 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2017 г. на община Елена. (изтегли приложение № 1)

Решение № 159 / 14.12.2017 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, за нуждите на ОС „Земеделие“ – Елена.

Решение № 158 / 14.12.2017 г. относно съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена

Решение № 157 / 14.12.2017 г. относно промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД – гр. Елена.

Решение № 156 / 14.12.2017 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“. (изтегли приложение запис на заповед)

Решение № 155 / 14.12.2017 г. относно приемане на план – сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. (изтегли приложение № 1 план-сметка 2018 г.приложение № 2приложение № 3)

Решение № 154 / 30.11.2017 г. относно изменение на Решение № 111 / 31.08.2017 г. относно издаване на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на Стратегия за водено от общността местно развитие

Решение № 153 / 30.11.2017 г. относно определяне на СУ „Иван Николов Момчилов“ – гр. Елена за преимуществен ползвател на МПС (автобус), марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, 32+1 места, с рег. № СВ 6177 КК

Решение № 152 / 30.11.2017 г. относно относно даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост (язовир „Опитно поле“ в землището на гр. Елена)

Решение № 151 / 30.11.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 017061 по КВС на землище с. Мийковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 150 / 30.11.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за включване на имот № 368004 по КВС на землище с. Дрента в околовръстния полигон на с. Горни край (Ганювци)

Решение № 149 / 30.11.2017 г. относно одобряване на Общ устройствен план на община Елена

Решение № 148 / 30.11.2017 г. относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – гр.Елена (изтегли правилник)

Решение № 147 / 30.11.2017 г. относно приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 146 / 30.11.2017 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за третото тримесечие на 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1приложение № 2-2приложение № 2-3 )

Решение № 145 / 26.10.2017 г. относно промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година (изтегли програма)

Решение № 144 / 26.10.2017 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена (изтегли приложение № 1)

Решение № 143 / 28.09.2017 г. относно допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г. по протокол № 8 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Елена за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Решение № 142 / 28.09.2017 г. относно даване на съгласие за включване на имот № 035423 по КВС на землище – с. Чакали в строителните граници на с. Чакали

Решение № 141 / 28.09.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с проектен № 098009 и на имот с проектен № 098010 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново конкретно предназначение на имотите съответно – „За дестилерия за етерични масла“ и „За трафопост“

Решение № 140 / 28.09.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 157039 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 139 / 28.09.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 028164 по КВС на землище с. Каменари, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За овцеферма“

Решение № 138 / 28.09.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 062094 по КВС на землище с. Марян, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 137 / 28.09.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за разширение на съществуващ гробищен парк с. Константин

Решение № 136 / 28.09.2017 г. продажба на имот – частна общинска собственост (придаваемо място по регулационния план на с. Чакали)

Решение № 135 / 28.09.2017 г. относно одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена за периода 2014 – 2020 г. (изтегли доклад)

Решение № 134 / 28.09.2017 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията (изтегли наредба)

Решение № 133 / 28.09.2017 г. относно приемане на Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2018 – 2020 г. (втори етап) (изтегли прогноза)

Решение № 132 / 28.09.2017 г. относно информация за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2017 г. (изтегли приложение № 4)

Решение № 131 / 28.09.2017 г. относно информация за изпълнението на Инвестиционната програма за първото полугодие на 2017 г.. (изтегли приложение № 3)

Решение № 130 / 28.09.2017 г. относно информация за изпълнение на бюджета на община Елена за първото полугодие на 2017 година (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3 )

Решение № 129 / 14.09.2017 г. относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2017/2018 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 128 / 14.09.2017 г. относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2017/2018 г. и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 127 / 14.09.2017 г. относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Елена

Решение № 126 / 14.09.2017 г. относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Елена за периода 2017 – 2018 г.(изтегли стратегия)

Решение № 125 / 31.08.2017 г. относно даване на съгласие за комасиране на имоти в масив 001 по КВС на землище гр.Елена

Решение № 124 / 31.08.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 104046 по КВС на землище гр.Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 123 / 31.08.2017 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване 20 кVна имот № 001531 с НТП „Стопански двор“ по КВС на землище с. Шилковци

Решение № 122 / 31.08.2017 г. относно приемане списък и определяне ред за компенсиране стойността на издадените абонаментни карти с намаление по реда на ПМС № 66/1991 г. на учениците от ІІ до VІІ клас, започнали своето образование до учебната 2016/2017 г. включително в училища, различни от най-близкото до населеното място, в което живеят по смисъла на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО

Решение № 121 / 31.08.2017 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на детски градини от община Елена в списъка на защитените детски градини в Република България за учебната 2017 / 2018 г.

Решение № 120 / 31.08.2017 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2017 / 2018 г.

Решение № 119 / 31.08.2017 г. относно предложение до Министерство на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания списък на средищните училища в Република България за учебната 2017/2018 г.

Решение № 118 / 31.08.20107 г. относно определяне на имоти (земи от общинския поземлен фонд с площ над 10 дка), ред и начални цени за отдаването им под наем чрез публично обявен конкурс за срок до 10 години (изтегли приложение № 1)

Решение № 117 / 31.08.2017 г. относно даване на съгласие за придобиване на имот частна държавна собственост № 503008, с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ по КК гр. Елена в публична общинска собственост и отразяване но промените в Кадастралната карта на землище гр. Елена

Решение № 116 / 31.08.2017 г.относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

Решение № 115 / 31.08.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи извън разпоредбата на §14 от ЗСПЗЗ), утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия тръжна документация и комисия за провеждане та търга

Решение № 114 / 31.08.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия тръжна документация и комисия за провеждане та търга

Решение № 113 / 31.08.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за продажба на имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 112 / 31.08.2017 г. относно промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли Наредба, приложение № 1-такса пазари, приложение № 2-технически услуги, приложение № 3-такси по гражданско състояние, Приложение № 4 – такси МДТ, приложение № 5-такси лечебни растения, приложение № 6-такса на корен дървен материал, приложение № 4-такси от общински територии, приложение № 8-други услуги, приложение № 9, приложение № 10-такса гробни места, приложение № 11, приложение № 12-зони на гр.Елена)

Решение № 111 / 31.08.2017 г. относно съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг с предназначение – издаване на банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие“ Разплащателна агенция за обезпечаване авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие от СНЦ „Местна инициативна група – общини Елена и Златарица“

Решение № 110 / 31.08.2017 г. относно изменение на Решение № 8 / 26.01.2017 г. на Общински съвет – Елена в частта му, отнасяща се до максималния размер на новия общински дълг за 2017 година

Решение № 109 / 31.08.2017 г.относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена (изтегли приложение № 1)

Решение № 108 / 27.07.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на група имоти в масиви с № № 166, 197 и 198 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За мотополигон“

Решение № 107 / 27.07.2017 г. относно Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто тримесечие на 2017 година

Решение № 106 / 27.07.2017 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет Елена за първото полугодие на 2017 година

Решение № 105 / 27.07.2017 г. Предложение относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на недвижим имот, частна общинска собственост невключен в имуществото но общинско търговско дружество

Решение № 104 / 27.07.2017 г. относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представените партии

Решение № 103 / 27.07.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост (магазин в гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32), утвърждаване на налична тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 102 / 27.07.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, утвърждаване на налична тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 101 / 27.07.2017 г. относно откриване на процедура (търг с явна наддаване) за продажба на употребявани МПС – общинска собственост, утвърждаване на налични тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 100 / 27.07.2017 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. (изтегли програма)

Решение № 99 / 27.07.2017 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ АД „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание

Решение № 98 / 27.07.2017 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 август 2017 г.

Решение № 97 / 27.07.2017 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Решение № 96 / 27.07.2017 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 95 / 27.07.2017 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. (изтегли отчет)

Решение № 94 / 27.07.2017 г. относно отмяна на Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“

Решение № 93 / 27.07.2017 г. отмяна на Наредбата за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена

Решение № 92 / 27.07.2017 г. относно отмяна на Наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена

Решение № 91 / 27.07.2017 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за второто тримесечие на 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 90 / 22.06.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 001356 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), оползотворяване и временно съхранение на строителни отпадъци“

Решение № 89 / 22.06.2017 г. относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които полежат на задължително застраховане

Решение № 88 / 22.06.2017 г. относно определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските жилища.

Решение № 87 / 22.06.2017 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, придаваемо място към УПИ ХІІ- 444, кв. 28 по плана на гр. Елена.

Решение № 86 / 22.06.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от антенен носач – ретранслаторна станция (жере) и част от имот, частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 85 / 22.06.2017 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 4 юли 2017 г.

Решение № 84 / 22.06.2017 г. относно изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена в частта й „Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги“ (изтегли наредба приложение № 1-такса пазари, приложение № 2-технически услуги, приложение № 3-такси по гражданско състояние, приложение № 4-такси МДТ, приложение № 5-такси лечебни растения, приложение № 6-такса на корен дървен материал, приложение № 4-такси от общински територии, приложение № 8-други услуги, приложение № 9, приложение № 10-такса гробни места, приложение № 11, приложение № 12-зони на гр.Елена)

Решение № 83 / 26.05.2017 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване на имот № 208052 по КВС на землище гр. Елена

Решение № 82 / 26.05.2017 г. относно промени в съставите на Постоянна комисия по „Общинска собственост“ и Постоянна комисия по „Здравеопазване и социални дейности“ към Общински съвет Елена.

Решение № 81 / 26.05.2017 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по „Образование, култура и вероизповедания“ към Общински съвет – Елена и избор на председател.

Решение № 80 / 26.05.2017 г. относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост.

Решение № 79 / 26.05.2017 г. относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Елена.

Решение № 78 / 26.05.2017 г. относно отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Десислава Кафадарова, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ

Решение № 77 / 26.05.2017 г. отпускане на целеви средства за покриване на необходими и неотложни разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на интензивните дъждове на 13 – 14 юни 2016 г. (форсмажорни) и запазване целостта на Регионалната система за управление на отпадъците

Решение № 76 / 26.05.2017 г. относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2016 г.

Решение № 75 / 26.05.2017 г. относно изменения и допълнения в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.

Решение № 74 / 26.05.2017 г. относно отмяна на разпоредба (чл. 21) от Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 73 / 26.05.2017 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА“ ООД

Решение № 72 / 26.05.2017 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД

Решение № 71 / 26.05.2017 г. относно относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД

Решение № 70 / 26.05.2017 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „БУКОВЕЦ“ ЕООД

Решение № 69 / 26.05.2017 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 68 / 26.05.2017 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 67 / 26.05.2017 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2016 г. отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2016 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 2016 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г. (изтегли  приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4приложение № 15)

Решение № 66 / 10.05.2017 г. относно удостояване на академик Тодор Георгиев Николов с едностранен плакет

Решение № 65 / 10.05.2017 г. относно удостояване на Станьо Стоянов Станев с едностранен плакет

Решение № 64 / 10.05.2017 г. относно удостояване на Димитър Стефанов Балуков със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 63 / 10.05.2017 г. относно удостояване на Константин Крумов Терзиев със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 62 / 27.04.2017 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности“ към Общински съвет – Елена

Решение № 61 / 27.04.2017 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по „Устройство на територията“ към Общински съвет – Елена и избор на председател

Решение № 60 / 27.04.2017 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2017 година

Решение № 59 / 27.04.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от антенен носач – ретранслаторна станция (жере) и част от имот – частна общинска собственост

Решение № 58 / 27.04.2017 г. относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество

Решение № 57 / 27.04.2017 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон“

Решение № 56 / 27.04.2017 г. относно съгласие за удължаване на срока на ползване на банков револвиращ кредит за оборотни средства от „Елена – Автотранспорт“ ЕООД и определяне на условията за същия

Решение № 55 / 27.04.2017 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2018 година /изтегли план/

Решение № 54 / 27.04.2017 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2017 г. /изтегли програма /

Решение № 53 / 27.04.2017 г. относно изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли наредба  приложение № 1-такса пазари, приложение № 2-технически услуги, приложение № 3-такси по гражданско състояние, приложение № 4-такси МДТ, приложение № 5-такси лечебни растения, приложение № 6-такса на корен дървен материал, приложение № 4-такси от общински територии, приложение № 8-други услуги, приложение № 9, приложение № 10-такса гробни места, приложение № 11, приложение № 12-зони на гр.Елена)

Решение № 52 / 27.04.2017 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища /изтегли наредба /

Решение № 51 / 23.03.2017 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 91 / 16.06.2016 г. на Общински съвет – Елена

Решение № 50 / 23.03.2017 г. относно изпълнение на съдебно решение и обезщетяване на собственици, собствеността на които не може да бъде възстановена

Решение № 49 / 23.03.2017 г. относно предоставяне чрез дарение на вещи – общинска собственост за нуждите на Районно управление на МВР – гр. Елена

Решение № 48 / 23.03.2017 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година (изтегли приложение № 1-полски пътища с. Беброво, приложение № 2-полски пътища с.Каменари, приложение № 3-полски пътища с.Майско, Приложение № 4-полски пътища с.Палици, Приложение № 5-полски пътища с.Шилковци)

Решение № 47 / 23.03.2017 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя

Решение № 46 / 23.03.2017 г. относно продажба на придаваема част – общинска собственост

Решение № 45 / 23.03.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет години

Решение № 44 / 23.03.2017 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание

Решение № 43 / 23.03.2017 г. относно удължаване срока на договор на управителя на „Хоспис Елена“ ООД.

Решение № 42 / 23.03.2017 г. Предложение относно промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът.

Решение № 41 / 23.03.2017 г. относно промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2017 г.

Решение № 40 / 23.03.2017 г. относно промяна в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2016-2020 г.

Решение № 39 / 23.03.2017 г. относно кандидатстване на Община Елена с проект „Създаване на общинско предприятие „Социални услуги – Елена“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“

Решение № 38 / 23.03.2017 г. относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2016 г. (изтегли отчет)

Решение № 37 / 23.03.2017 г. относно Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014 – 2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена през 2016 г. (изтегли отчет)

Решение № 36 / 23.03.2017 г. относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2018 – 2020 г. (първи етап). (изтегли прогноза)

Решение № 35 / 22.02.2017 г. относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка с молба от Анифе Ибрямова Ахмедова от с. Константин

Решение № 34 / 22.02.2017 г. относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка със заявление от Керана Иванова Стоянова, за лечение

Решение № 33 / 22.02.2017 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена

Решение № 32 / 22.02.2017 г. относно нанасяне на съществуващ местен път в землището на с. Каменари и корекция на начина на трайно ползване на имот № 016120 в същото землище съобразно действителното му използване

Решение № 31 / 22.02.2017 г. относно даване съгласие за извършване на ситуационна корекция на част от имот № 001428 с начин на трайно ползване „Полски път“ по КВС на землище с. Яковци

Решение № 30 / 22.02.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване на имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци г.

Решение № 29 / 22.02.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застояване за имот № 035317 по КВС на землище с. Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 28 / 22.02.2017 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година (изтегли приложение пътища Бойковци, приложение пътища Буйновци, приложение пътища Дебели рът, приложение пътища Тодювци)

Решение № 27 / 22.02.2017 г. относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост (павилион)

Решение № 26 / 22.02.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 25 / 22.02.2017 г. относно определяне на представител и заместник-представител на община Елена в Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“

Решение № 24 / 22.02.2017 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 28 февруари 2017 г.

Решение № 23 / 22.02.2017 г. относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Елена (изтегли анализ)

Решение № 22 / 22.02.2017 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли план, приложение № 1)

Решение № 21 / 22.02.2017 г. относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2017 – 2020 г. (изтегли програма)

Решение № 20 / 22.02.2017 г.  относно промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му приемане бюджета на община Елена за 2016 г.

Решение № 19 / 26.01.2017 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет

Решение № 18 / 26.01.2017 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през второто полугодие на 2016 година

Решение № 17 / 26.01.2017 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за второто полугодие на 2016 година

Решение № 16 / 26.01.2017 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за четвъртото тримесечие на 2016 година

Решение № 15 / 26.01.2017 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – Велико Търново, филиал Елена

Решение № 14 / 26.01.2017 г. относно обявяване на имот – публична общинска собственост (павилион) за частна общинска собственост

Решение № 13 / 26.01.2017 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година

Решение № 12 / 26.01.2017 г. относно приемане на общински план за младежта за 2017 г. (изтегли план)

Решение № 11 /26.01.2017 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2017 г. (изтегли програма)

Решение № 10 / 26.01.2017 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 9 / 26.01.2017 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 8 / 26.01.2017 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2017 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019)

Решение № 7 / 26.01.2017 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2017 г. (изтегли приложение-календар)

Решение № 6 / 26.01.2017 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2017 г. (изтегли приложение-календар)

Решение № 5 / 26.01.2017 г. относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2017 г. (изтегли програма)

Решение № 4 / 26.09.2017 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 година (изтегли приложение-отчет)

Решение № 3 / 26.01.2017 г. относно промяна на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2016-2020 г.

Решение № 2 / 26.01.2017 г. относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2016 г. (изтегли приложение )

Решение № 1 / 26.01.2017 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2016 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)