Решение № 180 / 29.12.2016 г. относно удостояване на Христо Стоянов Медникаров с литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен знак „Стоян Михайловски“

Решение № 179 / 29.12.2016 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 062105 по КВС на землище с. Илаков рът, за определяне на ново конкретно предназначение – за „Ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 178 / 29.12.2016 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 г.

Решение № 177 / 29.12.2016 г. относно промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД – гр. Елена

Решение № 176 / 29.12.2016 г. относно допълнение към Решение № 155/27.10.2016 г. на Общински съвет Елена във връзка с проектно предложение на община Елена по схема „Активно включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Решение № 175 / 29.12.2016 г. относно издаване на запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за обезпечаване на авансово плащане във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“

Решение № 174 / 29.12.2016 г. относно изменения и допълнения на Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 173 / 29.12.2016 г. относно изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли наредба, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, приложение № 10, приложение № 11, приложение № 12)

Решение № 172 / 29.12.2016 г. относно изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли правилник)

Решение № 171 / 29.12.2016 г. относно приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 170 / 29.12.2016 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на община Елена (изтегли приложение № 1)

Решение № 169 / 15.12.2016 г. относно отпускане на безвъзмездна целева помощ от бюджета на община Елена в полза на община Хитрино

Решение № 168 / 15.12.2016 г. относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка със заявление от Николина Иванова Гачева, пострадала при пожар на 04.11.2016 г.

Решение № 167 / 15.12.2016 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 124023 по КВС на землище с. Яковци

Решение № 166 / 15.12.2016 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – канал за пречистени отпадни води от имот № 103042 и имот № 003031 по КВС на землище гр. Елена

Решение № 165 / 15.12.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за засегнато от свлачище трасе на общински път VTR 1079 „Елена – Лазарци – Мийковци“

Решение № 164 / 15.12.2016 г. относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД

Решение № 163 / 15.12.2016 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на община Елена (изтегли приложение № 1)

Решение № 162 / 24.11.2016 г. относно даряване на недвижим имот – частна общинска собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Решение № 161 / 24.11.2016 г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за построяване на параклис в с. Бадевци

Решение № 160 / 24.11.2016 г. относно потвърждение за изграденост на елементите на подземната техническа инфраструктура във връзка с проект „Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ в частта му, преминаваща през гр. Елена

Решение № 159 / 24.11.2016 г. относно определяне на дейностите, които се извършват в Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Елена

Решение № 158 / 24.11.2016 г. относно даване на съгласие община Елена да придобива доставки и / или услуги от Централния орган за покупки за общините

Решение № 157 / 24.11.2016 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 13 декември 2016 г.

Решение № 156 / 27.10.2016 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировка на кмета на община Елена за третото тримесечие на 2016 година

Решение № 155 / 27.10.2016 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година

Решение № 154 / 27.10.2016 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 116130 (образуван от имоти № № 116110 и 116111) по КВС на землище с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За спортен терен“

Решение № 153 / 27.10.2016 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – въздушно ел. захранване на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента

Решение № 152 / 27.10.2016 г. относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 000670, с НТП „Др. селскостопанска територия“ (собственост на община Елена) и 065001, с НТП „Ливада“ (частна собственост) по КВС на землище с. Бойковци

Решение № 151 / 27.10.2016 г. относно издаване на Запис на заповед от община Елена в полза на АСП в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. обезпечаваща авансово плащане по Административен договор BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елена“ (изтегли приложение)

Решение № 150 / 27.10.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 149 / 27.10.2016 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2017 година(изтегли план)

Решение № 148 / 27.10.2016 г. относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2016 – 2020 година(изтегли стратегия)

Решение № 147 / 27.10.2016 г. относно изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена(изтегли наредба)

Решение № 146 / 27.10.2016 г. относно информация за изменение на общинския бюджет за трето тримесечие на 2016 г.(изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 145 / 29.09.2016 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на община Елена (изтегли приложение № 1

Решение № 144 / 29.09.2016 г. относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена за финансиране на проект „Водоснабдяване на ул. „Чукани“ в гр. Елена“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Решение № 143 / 29.09.2016 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни планове за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 091002 по КВС на землище с. Блъсковци

Решение № 142 / 29.09.2016 г. относно отмяна на Решение № 117 / 18.12.2008 г. на Общински съвет Елена и създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в община Елена

Решение № 141 / 29.09.2016 г. относно предаване на новоизграден актив „Водопроводна мрежа на ул. „Синджирци“, гр. Елена“ за управление от Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. В.Търново

Решение № 140 / 29.09.2016 г. относно промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена

Решение № 139 / 29.09.2016 г. относно допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

Решение № 138 / 14.09.25016 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 035025 по КВС на землище с. Майско за определяне на ново конкретно предназначение – за „Ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 137 / 14.09.2016 г. относно промяна официалния адрес на Детска градина „Мир“ от с. Палици на с. Каменари

Решение № 136 / 14.09.2016 г. относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2016/2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 135 / 14.09.2016 г. относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2016/2017 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 134 / 14.09.2016 г. относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 с проектно предложение „Реконструкция на сградите на СУ“Иван Момчилов“-гр.Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“ и потвърждение за съответствието му с приоритетите на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.

Решение № 133 / 14.09.2016 г. относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинска пътна мрежа в община Елена“ и потвърждение за съответствието му с приоритетите на Общинския план за развитие 2014-2020 г.

Решение № 132 / 14.09.2016 г. относно предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за включване на път „Елена – Багалевци – Тодювци“ в списъка на общинските пътища

Решение № 131 / 14.09.2016 г. относно потвърждение за съответствие на проектно предложение “ Ремонт, реконструкция, обзавеждане и подобряване на прилежащо пространство на сградата на Народно читалище „Надежда – Беброво – 1870“ с приоритетите на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.

Решение № 130 / 14.09.2016 г. относно потвърждение за съответствие на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на прилежащо пространство на сградата на Народно читалище „Искра 1900″ – с.Константин“ с приоритетите на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.

Решение № 129 / 14.09.2016 г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищното настоятелство на НЧ“Искра -1900″ с. Константин

Решение № 128 / 14.09.2016 г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищното настоятелство на НЧ „Надежда – Беброво – 1870“, с. Беброво

Решение № 127 / 14.09.2016 г. относно отмяна на Решения №№ 124 и 125 на Общински съвет – Елена

Решение № 126 / 25.08.2016 г. относно актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социални услуги

Решение № 125 / 25.08.2016 г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищното настоятелство на НЧ „Искра – 1900“, с. Константин

Решение № 124 / 25.08.2016 г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищното настоятелство на НЧ „Надежда – Беброво – 1870“, с. Беброво

Решение № 123 / 25.08.2016 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на читалищното настоятелство на НЧ „Искра – 1900“, с. Константин

Решение № 122 / 25.08.2016 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на читалищното настоятелство на НЧ „Надежда – Беброво – 1870“, с. Беброво

Решение № 121 / 25.08.2016 г. относно избор на управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД  гр. Елена

Решение № 120 / 25.08.2016 г. относно приемане на наредба за определяне на обстоятелствата, които подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 119 / 25.08.2016 г. относно приемане на наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 118 / 25.08.2016 г. относно приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 117 / 25.08.2016 г. относно извършаване на вътрешни компенсирани промени в инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2016 г. на община Елена (изтегли приложение № 1)

Решение № 116 / 25.08.2016 г. относно информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма и на сметките на средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2016 г.

Решение № 115 / 28.07.2016 г. относно освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ЕООД – гр.Елена и избор на нов управител на дружеството

Решение № 114 / 28.07.2016 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметове на кметства в община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година

Решение № 113 / 28.07.2016 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 година

Решение № 112 / 28.07.2016 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за първото полугодие на 2016 г.

Решение № 111 / 28.07.2016 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застлояване на имот № 111050 по КВС на гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За свинеферма“

Решение № 110 / 28.07.2016 г. даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ЕЛ захранване на имот № 124023 по КВС на Землище с. Яковци

Решение № 109 / 28.07.2016 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – канал за пречистени отпадъчни води от имот № 103042 и № 003031 по КВС на землище гр. Елена

Решение № 108 / 28.07.2016 г. относно предложение да Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2016/2017 г.

Решение № 107 / 28.07.2016 г. относно отмяна на Решение № 61/28.04.2016 г. на Общински съвет Елена и приемане на ново решение за продажба на имот, частна общинска собственост (автоспирка в с. Лазарци)

Решение № 106 / 28.07.2016 г. относно отмяна на Решение № 60/28.10.2005 г. на Общински съвет Елена и предоставяне на помещение – частна общинска собственост за обособяване на Общински туристически информационен център

Решение № 105 / 28.07.2016 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 63 / 28.04.2016 г. на Общински съвет Елена

Решение № 104 / 28.07.2016 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на части от недвижими имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 103 / 28.07.2016 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“ (изтегли приложение)

Решение № 102 / 28.07.2016 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от началото на мандат 2015 – 2019 г. до 30.06.2016 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 101 / 28.07.2016 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 05.11.2015 г. – 30.06.2016 г. (изтегли отчет)

Решение № 100 / 28.07.2016 г. относно информация за изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 2016 г.

Решение № 99 / 16.06.2016 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 015032 по КВС на землище с.Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За животновъден обект“

Решение № 98 / 16.06.2016 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 035423 (образуван от имоти №№ 035422, 035322 и 035328) по КВС на землище с.Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 97 / 16.06.2016 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод за захранване на имот № 046018 по КВС на землище с.Майско

Решение № 96 / 16.06.2016 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – въздушно Ел захранване на имот № 028004 по КВС на землище с.Дрента

Решение № 95 / 16.06.2016 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев“ с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2016 / 2017 г.

Решение № 94 / 16.06.2016 г. относно увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – с.Илаков рът“

Решение № 93 / 16.06.2016 г. относно отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на парламентарно представената политическа партия

Решение № 92 / 16.06.2016 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна общинска собственост, за нуждите на Пробационна служба – гр.Елена

Решение № 91 / 16.06.2016 г. относно изпълнение на съдебно решение за обезщетяване на правоимащи по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 90 / 16.06.2016 г. относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

Решение № 89 / 16.06.2016 г. относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2016 г.

Решение № 88 / 16.06.2016 г. относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс

Решение № 87 / 16.06.2016 г. относно промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2016 г.

Решение № 86 / 16.06.2016 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем“ (изтегли програма)

Решение № 85 / 16.06.2016 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на „Хоспис – Елена“ ООД

Решение № 84 / 16.06.2016 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена“ ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Решение № 83 / 16.06.2016 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на „Еленски балкан“ ООД

Решение № 82 / 16.06.2016 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на „Елена автотранспорт“ ЕООД

Решение № 81 / 16.06.2016 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на „Буковец“ ЕООД

Решение № 80 / 16.06.2016 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ (изтегли наредба)

Решение № 79 / 16.06.2016 г. относно извършаване на вътрешни компенсирани промени в инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2016 г. на община Елена (изтегли приложение № 1)

Решение № 78 / 26.05.2016 г.относно упълномощаване на председателя на Общински съвет  Елена да подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“

Решение № 77 / 26.05.2016 г. относно осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за местно развитие по подмярка 19.2 “ Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Решение № 76 / 26.05.2016 г. относно безвъзмездно предоставяне на помещения и оборудване за нуждите на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“

Решение № 75 / 12.05.2016 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 103003, с начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята ІV, площ 2.801 дка, местност „Дядо Станева кория“ по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 74 / 12.05.2016 г. относно удостояване на Николай Йорданов Кисьов с едностранен плакет

Решение № 73 / 12.05.2016 г. относно удостояване на Йордан Денев Минчев с едностранен плакет

Решение № 72 / 12.05.2016 г. относно удостояване на Красимира Йорданова Зуркова с едностранен плакет

Решение № 71 / 12.05.2016 г. относно удостояване на Драган Никифоров Драганов със званието „Почетен гражданин на град Елена“ (посмъртно)

Решение № 70 / 12.05.2016 г. относно удостояване на Йордан Иванов Василев със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 69 / 12.05.2016 г. относно удостояване на Хараламби Янков Попов със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 68 / 28.04.2016 г. относно даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост (язовир „Палици“)

Решение № 67 / 28.04.2016 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за част от имот № 166068, с НТП „Изоставена нива“ (5.796 дка – имот 01) и „Съобщителен провод“ (0.704 дка – имот 02) по КВС на землище с. Константин, за определяне на трайно предназначение на имот № 166068(02) – „За съоръжение на техническа инфраструктура“

Решение № 66 / 28.04.2016 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за част от имот № 049504, с НТП „Нива“ (2.123 дка – имот 01) и „Съобщителен провод“ (0.450 дка – имот 02) по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на трайно предназначение – „За съоръжение на техническа инфраструктура“

Решение № 65 / 28.04.2016 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за част от имот № 034010, с НТП „Нива“ (7.812 дка – имот 010) и „Съобщителен провод“ (0.699 дка – имот 02) по КВС на землище с. Блъсковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на трайно предназначение на имот № 034010(2) – „За съоръжение на техническа инфраструктура“

Решение № 64 / 28.04.2016 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 131056 по КВС на землище с Шилковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За овцеферма“

Решение № 63 / 28.04.2016 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 038008 по КВС на землище с. Руховци

Решение № 62 / 28.04.2016 г.относно съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 000634, с НТП „Полски път“ и 000633, с НТП „Гора в земеделска земя (собственост на община Елена) и 104001, с НТП „Нива“ (частна собственост) по КВС на землище гр. Елена

Решение № 61 / 28.04.2016 г. относно продажба на имот, частна общинска собственост (автоспирка в с. Лазарци)

Решение № 60 / 28.04.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 59 / 28.04.2016 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост (бивше кметство в с. Шилковци), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 58 / 28.04.2016 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем“ (изтегли програма)

Решение № 57 / 28.04.2016 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2016 г. (изтегли програма)

Решение № 56 / 28.04.2016 г. относно изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

Решение № 55 / 28.04.2016 г. относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Елена (изтегли наредба)

Решение № 54 / 28.04.2016 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2015 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2015 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2015 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 г. (изтегли  приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5)

Решение № 53 / 07.04.2016 г. относно поставяне и откриване на паметна плача с името на Здравко Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена

Решение № 52 / 07.04.2016 г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имоти, публична общинска собственост, в полза на ТП „Държавно горско стопанство Елена“ – гр. Елена към Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габрово

Решение № 51 / 07.04.2016 г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху полски пътища, публична общинска собственост, в полза на ТП „Държавно горско стопанство „Буйновци“ към Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габррово

Решение № 50 / 07.04.2016 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за учредяване право на строеж върху осем броя петна за построяване на гаражи, находящи се в УПИ І, кв. 86 „а“ по плана на гр. Елена, утвърждаване на начална тръжнва цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 49 / 07.04.2016 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общи събрание

Решение № 48 / 07.04.2016 г. относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание но Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, насрочено на 21 април 2016 г.

Решение № 47 / 07.04.2016 г. относно подкрепа за кандидатстването Църквата „Рождество Богородично“ – гр. Елена по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020) и потвърждение за съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие

Решение № 46 / 07.04.2016 г. относно подкрепа за кандидатстването Църквата „Успение Богородично“ – гр. Елена по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020) и потвърждение за съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие

Решение № 45 / 07.04.2016 г. относно приемане на План за противодействие на тероризма в община Елена, част от Общинския план за защита от бедствия

Решение № 44 / 07.04.2016 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2016 г.

Решение № 43 / 24.03.2016 г. относно отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Алис Ахмедова, жител на община Елена, в турне на представителен ансамбъл в САЩ

Решение № 42 / 24.03.2016 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 000800 по КВС на землище с.Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за включване на имота в строителна граница на с.Христовци

Решение № 41 / 24.03.2016 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водоснабдяване и трасе на линеен обект – външно кабелно ел.захранване 1кV на имот № 024003 по КВС на землище с.Яковци

Решение № 40 / 24.03.2016 г. относно даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост (язовир Беброво)

Решение № 39 / 24.03.2016 г. относно определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските жилища

Решение № 38 / 24.03.2016 г. относно разрешаване ползването на краткосрочен банков кредит за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на условията за същия

Решение № 37 / 24.03.2016 г. относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 25 март 2016 г.

Решение № 36 / 24.03.2016 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2016 г. (изтегли програма)

Решение № 35 / 24.03.2016 г. относно Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново /2014-2020 г./ с Общински план на дейностите за община Елена през 2015 г. (изтегли отчет)

Решение № 34 / 24.03.2016 г. относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр.Елена за 2015 г.

Решение № 33/ 24.03.2016 г. относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2017-2019 г.            (изтегли приложение № 1 )

Решение № 32 / 25.02.2016 г. относно промяна в Решение № 148 / 28.11.2013 г. на Общински съвет – Елена относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот-частна общинска собственост за нуждите на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, филиал Елена

Решение № 31 / 25.02.2016 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена

Решение № 30 / 25.02.2016 г. относно определяне на представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо наследство“

Решение № 29 / 25.02.2016 г. относно определяне на представител на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел „МИГ „Еленско – Златаришки балкан“

Решение № 28 / 25.02.2016 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на пътна инфраструктура и План за включване на част от уличната мрежа на с. Синджирци в околовръстния полигон на селото

Решение № 27 / 25.02.2016 г. предварително съгласие за учредяване право на ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с.Блъсковци

Решение № 26 / 25.02.2016 г. относно безвъзмездно предоставяне на имоти – публична общинска собственост за управление от Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ – гр. Елена

Решение № 25 / 25.02.2016 г. относно кандидатстване на община Елена пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Елена“ и осигуряване на съфинансиране по проекта

Решение № 24 / 25.02.2016 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли план, приложение № 1)

Решение № 23 / 25.02.2016 г. относно приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност в община Елена за периода 2016-2017 г. с Програма за неговото изпълнение (изтегли план)

Решение № 22 / 25.02.2016 г. относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2016-2018 г. (изтегли програма)

Решение № 21 / 25.02.2016 г. относно предоставяне чрез дарение на имот – частна общинска собственост (бивша детска градина в гр. Елена) за нуждите на Районно управление на МВР – гр. Елена

Решение № 20 / 28.01.2016 г. относно приемане на общински план за младежта за 2016 г. (изтегли общински план)

Решение № 19 / 28.01.2016 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за сметките за средства от Европейския съюз (изтегли приложение № 1приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7приложение № 8, прогноза 2016-2018)

Решение № 18 / 28.01.2016 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2016 г. (изтегли календар)

Решение № 17 / 28.01.2016 г. приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2016 г. (изтегли календар)

Решение № 16 / 28.01.2016 г. относно промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея (изтегли приложение)

Решение № 15 / 28.01.2016 г. относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016 г. (изтегли програма)

Решение № 14 / 28.01.2016 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2015-2019 г. (изтегли стратегия)

Решение № 13 / 28.01.2016 г. относно приемане на Програма за управление на община Елена за мандата 2015-2019 г. (изтегли програма)

Решение № 12 / 14.01.2016 г. относно отмяна на Решение № 23 / 17.12.2015 г. на Общински съвет – Елена, относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, съгласно Заповед № ОА04-141 от 08.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново

Решение № 11 / 14.01.2016 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2015 година

Решение № 10 / 14.01.2016 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2015 година.

Решение № 9 / 14.01.2016 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за четвъртото тримесечие на 2015 година

Решение № 8 / 14.01.2016 г. относно предварително съгласие за учредяване право на ползване за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с. Блъсковци

Решение № 7 / 14.01.2016 г. относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост

Решение № 6 / 14.01.2016 г. относно обявяване на имот – публична общинска собственост (бивша детска градина в гр. Елена) за частна общинска собственост.

Решение № 5 / 14.01.2016 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание

Решение № 4 / 14.01.2016 г.относно кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по процедура „Услуги за ранно детско развитие“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Решение № 3 / 14.01.2016 г. относно утвърждаване на Актуализиране разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2015 г.

Решение № 2 / 14.01.2016 г. относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 година. (изтегли отчет)

Решение № 1 / 14.01.2016 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2015 г. – 04.11.2015 г. (изтегли отчет)