Решение № 41 / 29.12.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 076002 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота

Решение № 40 / 29.12.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 050011 по КВС на землище с. Средни колиби и определяне на ново конкретно предназначение на имота

Решение № 39 / 29.12.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация на имот с проектен № 003031 и имот № 000606 в местността „Чугорила“ по КВС на землище гр. Елена и определяне на ново конкретно предназначение на новообразувания имот

Решение № 38 / 29.12.2015 г. относно обявяване на имот – публична общинска собственост (бивша детска градина в гр.Елена) за частна общинска собственост

Решение № 37 / 29.12.2015 г. относно одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4)

Решение № 36 / 29.12.2015 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена (изтегли приложение № 1)

Решение № 35 / 29.12.2015 г. относно информация за изменение на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2015 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 34 / 17.12.2015 г. относно удостояване на Георги Мишев Иванов с литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен знак „Стоян Михайловски“

Решение № 33 / 17.12.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 103003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 32 / 17.12.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 506.63 с НТП „Овощни насаждения“ (нетерасирани), местност „Черешките“ по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 31 / 17.12.2015 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имоти № № 002301 и 002302 по КВС на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 30 / 17.12.2015 г. относно актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Решение № 29 / 17.12.2015 г. относно определяне на представител на Общински съвет Елена в Областния съвет за развитие на област Велико Търново

Решение № 28 / 17.12.2015 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 18 декември 2015 г.

Решение № 27 / 17.12.2015 г. относно промяна на срока за предявяване на плащанията по Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ Елена 2015″

Решение № 26 / 17.12.2015 г. относно промяна на бюджета на община Елена в частта му, отнасяща се до дейност „Домашен социален патронаж“

Решение № 25 / 17.12.2015 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на община Елена (изтегли приложение № 1)

Решение № 24 / 17.12.2015 г. относно информация за изменение на общинския бюджет за третото тримесечие на 2015 г.

Решение № 23 / 17.12.2015 г. относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изтегли Наредба)

Решение № 22 / 03.12.2015 г. относно определяне на населените места, в които се назначават кметски наместници и техните пълномощия

Решение № 21 / 03.12.2015 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Елена

Решение № 20 / 03.12.2015 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Образование, култура и вероизповедания към Общински съвет – Елена

Решение № 19 / 03.12.2015 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Общинска собственост към Общински съвет – Елена

Решение № 18 / 03.12.2015 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Местно самоуправление към Общински съвет – Елена

Решение № 17 / 03.12.2015 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Устройство на територията към Общински съвет – Елена

Решение № 16 / 03.12.2015 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси към Общински съвет – Елена

Решение № 15 / 03.12.2015 г. относно определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет Елена

Решение № 14 / 03.12.2015 г. относно избор на заместник – председател на Общински съвет Елена

Решение № 13 / 03.12.2015 г. относно приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 12 / 26.11.2015 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена

Решение № 11 / 26.11.2015 г. относно определяне на общински съветници за включване в състава на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилища лица и семейства на територията на община Елена

Решение № 10 / 26.11.2015 г. относно определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове

Решение № 9 / 26.11.2015 г. относно определяне състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Решение № 8 / 26.11.2015 г. относно определяне представители на община Елена в сдружения

Решение № 7 / 26.11.2015 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху колесен трактор ЮМЗ 6 КМ в полза на „Буковец“ ЕООД – гр.Елена

Решение № 6 / 26.11.2015 освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД гр. Елена и избор на нов управител на дружеството

Решение № 5 / 26.11.2015 г. относно поемане на общински дълг чрез временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България

Решение № 4 / 26.11.2015 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 3 / 12.11.2015 г. относно определяне представител на община Елена в Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново

Решение № 2 / 12.11.2015 г. относно избор на временна комисия за подготовка на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 1 / 05.11.2015 г. относно избор на председател на Общински съвет – Елена