Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на общинските съветници

Декларации от Анастасия Петкова Тонева-Пеева по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Богдана Симеонова Пеева по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Валентин Владимиров Гуцов по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Виолета Стефанова Садинова по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Зехра Халилова Салиева по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Йордан Иванов Йорданов по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Йордан Николов Кисьов по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Лазар Николов Костов по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Пенка Пенкова Цочева по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Магдалена Николова Илиева-Гайдарова по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Мартин Иванов Трухчев по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Милко Здравков Моллов по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Росинка Недялкова Георгиева по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Сашо Петков Топалов по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Снежана Стефанова Капинчева по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стела Петрова Горбанова-Василева по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стефан Иванов Минчев по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стоян Николаев Златев по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации от Феим Хасанов Ембиев по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на кмета на община Елена

Декларации от Дилян Стефанов Млъзев по чл.12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на кметовете на кметства

Декларации от Зоя Андонова Ангелова по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Йордан Петков Йорданов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Николай Емилов Колев по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стела Венциславова Михайлова по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стефан Кирилов Иванов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стефан Любчев Котуков по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ

Декларации от Стоян Симеонов Комитов по чл.12, т.т. 1 и 2 от ЗПУКИ