План за действие на общинските концесии в община Елена

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.

План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2018 – 2020 г. (План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2018 – 2020 г. – приоритети)

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2019 година

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2019 г.

Общински план за младежта за 2018 година

Общински план за развитие на община Елена за периода 2014-2020 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г.

Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2017 – 2020 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2019-2021 г.

Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им, за стопанската 2019 – 2020г. (изтегли приложение № 1)

Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2019 г. (изтегли приложение № 1, план)

Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014 – 2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена

Програма за управление на община Елена за мандата 2015-2019 г.